ثبت آگهی رایگان

نظافتچی

به یک نفر جهت امور نظافتی با حقوق مکفی نیازمندیم ساعت تماس ۸ تا ۱۰ و ۵ الی ۷ بعد از ظهر
شهر تهران 09192578623

چهارشنبه

۳۱ مرداد ۹۷

جزئیات

تعدادی کارگرباسلیقه ودائم

, تعدادی کارگرباسلیقه ودائم , آقاجهت تولید کیف با حقوق , و مزایای مناسب نیازمندیم
شهر تهران 55363675

سه شنبه

۲۶ آذر ۹۲

جزئیات

کارگرساده آقا

, کارگرساده آقا , جهت کار در تولیدی , نیازمندیم
شهر تهران 66653427

سه شنبه

۲۶ آذر ۹۲

جزئیات

به کارگر ساده آقا

, به کارگر ساده آقا , جهت کار در تولیدی پوشاک , نیازمندیم
شهر تهران 66460239

سه شنبه

۲۶ آذر ۹۲

جزئیات

کارگر ساده خانم یاآقا

, کارگر ساده خانم یاآقا , ( محدوده گمرک ) , نیازمندیم
شهر تهران 66974175

سه شنبه

۲۶ آذر ۹۲

جزئیات

تعدادی خانم جهت

, تعدادی خانم جهت , ثبت فاکتور در فروشگاه پوشاک , نیازمندیم
شهر تهران 66400822

سه شنبه

۲۶ آذر ۹۲

جزئیات

تعدادی خانم دیپلمه

, تعدادی خانم دیپلمه , بادقت جهت کنترل کیفیت پوشاک , (کاربرش خورده)باحقوق مکفی وبیمه
شهر تهران 66486414

سه شنبه

۲۶ آذر ۹۲

جزئیات

به تعدادی چرخکار وکارگرساده

, به تعدادی چرخکار وکارگرساده , ووسط کارآقا جهت کار سراجی , نیازمندیم
شهر تهران 09126113156

سه شنبه

۲۶ آذر ۹۲

جزئیات

دو نفر خانم جهت کار

, دو نفر خانم جهت کار , در تولیدی کفش , نیازمندیم
شهر تهران 33958778

سه شنبه

۲۶ آذر ۹۲

جزئیات

تعدادی خانم

, تعدادی خانم , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم
شهر تهران 33976919

سه شنبه

۲۶ آذر ۹۲

جزئیات